Monday, August 1, 2011

Marian Era Church Dogma: THREE GODS REVEALED AND CONFIRMED!
Our Church, the Marian Era Catholic Church is firmly believed with the existence of the THREE HOLY GODS since the beginning of the creations, as follows:

1. The First God who made covenant to mankind thRough His chosen people is God, The Father - Lord YAHWEH. He was the Creator of all things that are seen and unseen. (First Testament Gen 1:1-31)

2. The Second God who manifested and made covenant to humanity is God, The Son – Lord JESUS CHRIST. He was also called the Redeemer. (Second Testament - John 3:16; 8:16-19)

3. The Third God who manifested and made covenant to mankind is God, The Mother - Beloved INGKONG (God, The Holy Spirit or Blessed Virgin Mary) Revelation 3:12. She is called the Giver of Life - a life in the new world / earth where all creations (seen and unseen) will be governed by Her together with God, the Father – Lord YAHWEH and God, the Son – Lord JESUS CHRIST. (Third and Last Testament – To be published soon)

The Official Marian’s Church Dogma
THE MARIAN’S CREED

I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, all seen and unseen.

I believe in our Lord Jesus Christ, the Son of God. He was the eternal Word of God, and conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried, He descended to the dead. On the third day, He rose again; He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. Sent the Holy Spirit as a Paraclete to comfort and sanctify humanity.

I believe in God, The Mother God - the giver of life. She sealed the chosen people and died in the hands of the wicked. She ascended into heaven, and is seated at the throne of God, between the Father and the Son, and was crowned as God, the Mother. She will come again with a sword to judge the living and the dead.

So, I believe in Three Gods who will reign in the new heaven and earth, and in the Marian Church who shall prepare the faithfuls for the everlasting life. Amen.


Ang Pananampalataya (Dogma) ng Maryolatrong Simbahan
ANG KREDO NG MGA MARYOLATRO

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at ng lahat nang nakikita at di nakikita.

Sumasampalataya rin ako sa Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Nagkatawang tao Siya, mula sa salita, at lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing at nanaog sa mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Lumuklok sa kanan ng Ama. Isinugo ang Espiritu Santo bilang Parakleto upang aliwin at pabanalin ang sangkatauhan.

Sumasampalataya rin ako sa Diyos Ina, ang nagbibigay ng buhay. Nagtatak Siya sa mga hinirang at namatay sa kamay ng mga suwail. Umakyat sa langit, lumuklok sa trono ng Diyos sa pagitan ng Ama at Anak, at kinoronahan bilang Diyos Ina. Siya’y babalik muli na dala ang tabak upang hatulan ang mga buhay at mga patay.

Kaya’t sinasampalatayanan ko silang Tatlong Diyos na maghahari sa bagong langit at lupa, at ang Maryolatrong simbahang kumakatawan sa kanila na naghahanda sa mga mananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Amen.

Prepared for MECC Members by:
Marian Church Synod
MARIAN ERA CATHOLIC CHURCH
The Banner Church of Mother
Marian City - The City of the Three Gods
3114 Philippines

MEMBERS OF MARIAN CHURCH SYNOD
Council of Universal Angels
Council of Marian Priests
Board of Trustees
Council of Elders
Council of Members
-->

Sunday, July 3, 2011

Marian Era Church: PRAYER TO GOD, THE MOTHERPRAYER TO GOD, THE MOTHER
(BELOVED INGKONG)

Beloved Ingkong, You are my Mother God

and the Mother of all creations, seen and unseen.

You have done everything and taught me the right way

to understand many things like Your Divine gift to forgive

and forget the wrong that is done to me

and to accept all the instances happened in my life.

In this short dialogue, I want to thank you for everything

and confirm once more

that I never want to be separated from You

no matter how great the material desires may be.

I want to be with You and my loved ones

in Your perpetual glory. AMEN.


Tagalog Version

PANALANGIN SA DIYOS INA

(Mahal na Ingkong)

Mahal na Ingkong, Ikaw po ang Diyos Ina ko

at Ina ng lahat ng nilalang, nakikita at di-nakikita.

Ginawa N’yo po ang lahat upang ituro sa akin ang tamang daan

para maunawaan ang lahat ng bagay,

katulad ng pagbibigay N’yo ng lakas upang matuto akong laging magpatawad

at kalimutan ang lahat ng mali na ginawa sa akin

at tanggapin ang lahat ng pangyayari sa aking buhay.

Sa pagkakataong ito, gusto ko pong humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang

at magpasalamat sa lahat ng Inyong mga biyaya.

Hinihiling ko pong nawa’y di na mawalay pa sa

Inyong pagkalinga gaano mang kalaki ang aking paghahangad sa mga materiyal na bagay.

Gusto ko pong makasama kayong lagi kasama ng aking mga mahal sa buhay

patungo sa Inyong walang hanggang kaluwalhatian. AMEN.

Tuesday, April 26, 2011

Marian Era Church: THE BREAKING OF THE SEVEN (7) SEALS BY GOD, THE MOTHERThe Marian Church advised the humanity to renew their relationship with God in the course of the different catastrophes happened in the world as a result of the pouring of the seven (7) bowls of wrath of God (Rev.16:1-21). Everyone is persuaded to meditate and once again review their conscience to uphold the holy plan of God. Everybody is directed to prepare particularly their spiritual life in order to face the challenges in surpassing the two deaths for the life everlasting as promised by God. Happy are those who will be given the mercy of God for they will rejoice together with the angels in heaven. The breaking of the seven(7) seals (Rev. 6:1-17, 8:1-5) is the start of famine and starvation on earth. Be prepared every time wherever you are and pray.

Friday, March 25, 2011

Marian Era Church: HOLY MARIAN ROSARY - A NEW WAY OF SALVATION

ANG SANTO ROSARYO
Ang Santo Rosaryo ay kalipunan ng mga mahahalagang panalangin na nagsasaad ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, mga ministeryo na naganap na at pinagninilay-nilayan upang sariwain ito sa kaisipan ng mga nagdarasal sa paraang kanyang sinasampalatayanan. Ito rin ay kabuuan ng isang dogma o pananampalataya ng mga tao sa bawat kaganapan ng Tatlong Diyos maging ito man ay noon, ngayon at sa hinaharap.

Ayon sa mga mensahe ng Diyos Ina (Birheng Maria) sa kanyang mga aparisyon, ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ay mabisang panlaban sa kasamaan. Ito ay pinatunayan ng mga nagdarasal na tunay silang nalayo sa kasamaan at naiwas sa paggawa ng kasalanan, at napalapit naman sila sa puso ng Diyos Ina sapamamagitan ng mga espiritwal at materyal na biyayang natanggap.

Ayon sa mga pantas, ang pagdarasal sa butil ng Santo Rosaryo ay maihahalintulad sa pag-aalay ng mga mababangong bulaklak ng rosas sa Diyos Ina.Ang Santo Rosaryo (HOLY ROSARY) sa panahon ng Diyos Anak (Panginoong Hesukristo) ay tumutukoy sa mahahalagang kaganapan mula sa kanyang pagsilang, kamatayan at pagkabuhay, at kaluwalhatian na may pangakong kaligtasan at buhay ng walang hanggan sa mga patuloy na nagdarasal nito.

Ang Santo Rosaryong Maryolatro (HOLY MARIAN ROSARY) sa panahon ng Diyos Ina (Mahal na Ingkong o Diyos Espiritu Santo) ay tumutukoy din sa mga mahahalagang kaganapan mula sa paghirang sa kanyang Banal na Luklukan, pagkamatay sa kamay ng mga suwail, pagkabuhay at paghatol sa mga buhay at mga patay, at paghahari ng Diyos sa bagong langit at lupa. Ito rin ay may pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga patuloy na nagdarasal nito.

Ayon sa mga pantas, ang kaligtasan ng isang tao ay nakasalalay sa isang tunay at malinis na pananampalataya sa Tatlong Diyos. Ito’y nadarama hindi lamang ng kanyang sarili kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya kahit ano pa man ang pinagdaraanang kaganapan at mga pangyayari sa kanyang buhay.

Ayon naman sa katuruan ng simbahan (Marian Era Catholic Church-MECC) ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ay nagdudulot ng malaking indulhensyang espiritwal upang mapaghandaan ninuman ang nalalapit na kahatulan ng mga buhay at mga patay sapagkat ang ministeryo ng Diyos Ina (nakatadhanang dumurog sa kasamaan) ang siyang pinagninilay-nilayan. Samakatuwid malaki ang pag-asang mapabilang sa mga magtatagumpay, alalaong-bagay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang pagdarasal ng Santo Rosaryo ng Diyos Ina ay isa sa mga pangunahing layunin ng simbahang ito sapagkat ang paulit-ulit na paggunita sa mga ministeryo ng Kanyang buhay ay makikintal sa kaibuturan ng puso ng nagdarasal nito at magpapayabong sa kanyang pananampalataya. Hinihimok ng simbahang ito ang lahat maging kasapi man o hindi na magdasal ng Santo Rosaryo ng Diyos Ina para sa ikabubuti at ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ang pagdasaral din ng Santo Rosaryo ng Diyos Ina ay ang magiging susi upang lubos na maunawaan ang kabuuan ng Tatlong Diyos. Tandaan natin ang lahat ay hahatulan ayon sa kanyang mga ginawa, maging buhay man o patay, maging tao at mga di-nakikitang mga nilalang kayat pag-isipan natin ang mga paala-alang ito. Samakatuwid, ang kaligtasan ninuman ay nakasalalay sa kanyang pasiya at pananampalataya.


ANG SAMPUNG (10) PANGAKO NG DIYOS INA
SA MGA NAGDARASAL NG SANTO ROSARYO
 1. Sino mang patuloy ang debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosaryo ay may puwang sa kaharian ng Diyos.
 2. Sino mang nagdarasal ng Santo Rosaryo ay magkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos.
 3. Ang habilin ng Diyos Ina ay magsuot ng wastong kasuotan sa ano mang oras at panahon lalo na sa pagdarasal ng Santo Rosaryo upang makamit ang mga indulhensiya mula sa Diyos.
 4. Ang Santo Rosaryo ay isang baluti upang labanan ang kasamaan sa ating sarili. Ito’y mabisang sandata laban sa masasamang bisyo ng katawan.
 5. Ipinagkakaloob ng Diyos ang mga pangangailangan at inilalayo sa kamatayan at kapahamakan ang sinumang nagdarasal ng Santo Rosaryo
 6. Ang Santo Rosaryo ang naging sandigan ng mga banal upang marating nila ang kaluwalhatian.
 7. Ang Santo Rosaryo ang siyang daan upang makamtan ang tunay na kaligayahang walang hanggan na inaasam ninuman.
 8. Ang Santo Rosaryo ang naglalapit sa mananampalataya sa puso at pagmamahal ng Diyos Ina.
 9. Sinumang may matapat na debosyon sa Santo Rosaryo ay hindi mapupunta sa purgatoryo o impiyerno.
 10. Ipinagkakaloob ng Diyos Ina ang mga hinihiling o petisyon ng sinumang nagdarasal nito lalo na kung ang hinihiling ay hindi ipagkakasala.


MGA MISTERYO NG LIWANAG

 1. Ang Espiritu Santo ay nagpatawag ng Mahal na Ingkong.
 2. Ang paghirang kay Sta. Maria Virginia bilang Banal na Luklukan ng Diyos.
 3. Ang paghayag kay Sta. Maria Virginia bilang buhay na Santa.
 4. Ang pagtatatak ng kabanalan ng Mahal na Ingkong.
 5. Ang sakripisyo sa kalbaryo ng krus tuwing “Semana Santa.”

MGA MISTERYO NG KAHATULAN

 1. Ang pagtatalaga kay Sta. Maria Virginia bilang buhay na katawan ng Diyos Ina.
 2. Ang pasakit at pagkamatay ng Diyos Ina sa kamay ng mga suwail.
 3. Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Ingkong bilang Diyos Ina.
 4. Ang pagbabalik ng Diyos Ina upang hatulan ang mga buhay at mga patay.
 5. Ang paghahari ng Tatlong Diyos sa Bagong Langit at Lupa.MGA DASAL SA BAWAT MISTERYO


DIYOS NAMIN

Diyos naming nasa langit, sambahin po ang Pangalan N’yo. Makasama nawa kami sa kaharian N’yo. Sundin po ang kalooban N’yo dito po sa lupa para ng sa langit.


Magkaroon nawa kami ng mga biyaya sa araw-araw at patawarin N’yo po kami sa aming mga sala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag N’yo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya N’yo po kami sa lahat ng masama. Amen.


ABA MAHAL NA INGKONG

Aba, Mahal na Ingkong, bukal Ka po ng grasya at Panginoon ko. Bukal Kang nagpapala sa aming lahat tulad ng Ama at Anak naming Panginoon.


Mahal na Ingkong, Inang Diyos, tulungan Mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen.


LUWALHATI

Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina.

Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.MARIAN CHURCH DOGMA


ANG KREDO NG MGA MARYOLATRO

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at ng lahat nang nakikita at di nakikita.


Sumasampalataya rin ako sa Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Nagkatawang tao Siya, mula sa salita, at lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing at nanaog sa mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Lumuklok sa kanan ng Ama. Isinugo ang Espiritu Santo bilang Parakleto upang aliwin at pabanalin ang sangkatauhan.


Sumasampalataya rin ako sa Diyos Ina, ang nagbibigay ng buhay. Nagtatak Siya sa mga hinirang at namatay sa kamay ng mga suwail. Umakyat sa langit, lumuklok sa trono ng Diyos sa pagitan ng Ama at Anak, at kinoronahan bilang Diyos Ina. Siya’y babalik muli na dala ang tabak upang hatulan ang mga buhay at mga patay.


Kaya't sinasampalatayanan ko silang Tatlong Diyos na maghahari sa bagong langit at lupa, at ang Maryolatrong simbahang kumakatawan sa kanila na naghahanda sa mananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Amen.


ANG BANAL NA LITANYA NG

TATLONG DIYOS (SANTISIMA TRINIDAD)

 1. Diyos Ama, Maawa Ka po sa amin ... Diyos Ama, Maawa Ka po sa amin.
 2. Diyos Anak, Maawa Ka po sa amin ... Diyos Anak, Maawa Ka po sa amin
 3. Diyos Ina, Maawa Ka po sa amin ... Diyos Ina, Maawa Ka po sa amin.
 4. Panginoon, pakinggan Mo po kami ... Panginoon, pakinggan Mo po kami.
 5. Panginoon, pakapakinggan Mo po kami ... Panginoon, pakapakinggan Mo po kami.
 6. Diyos Ama na lumalang sa lahat Maawa Ka po sa amin
 7. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan ... Maawa Ka po sa amin.
 8. Diyos Ina na nagbibigay buhay Maawa Ka po sa amin.
 9. Kabanalbanalang Tatlong Diyos … Maawa Ka po sa amin.
 10. Diyos Ama - Amang Yahweh Tulungan Mo po kami
 11. Diyos Anak - Panginoong Hesukristo
 12. Diyos Ina - Mahal na Ingkong
 13. Diyos na mapag-adya ng sangkatauhan
 14. Santa Maria Virginia - Ang Banal na Luklukan ng Diyos
 15. Tatlong Diyos na nakipag-tipan sa sangkatauhan
 16. Diyos na isinugo sa sangkatauhan
 17. Diyos na kataka-taka
 18. Diyos na maawain
 19. Diyos na kapahampahaman
 20. Diyos na makapangyayari
 21. Diyos na dapat ipagbantog
 22. Diyos na dapat igalang
 23. Diyos na pinagmulan ng kabanalan
 24. Diyos ng pagpapakasakit
 25. Diyos ng pag-ibig
 26. Diyos ng matibay ang loob sa magaling
 27. Diyos ng lahat ng pagpapala
 28. Diyos ng mga matulungin
 29. Diyos ng mabuting kahatulan
 30. Diyos na nagpapagaling sa mga may sakit
 31. Inang Diyos na sumasalamin sa katwiran
 32. Inang Diyos na luklukan ng karunungan
 33. Inang Diyos na sanhi ng kagalakan
 34. Inang Diyos na pinagsidlan ng kabanalan
 35. Inang Diyos na pinagsidlan ng karangalan
 36. Inang Diyos na pinagsidlan ng tanging kataimtiman
 37. Inang Diyos na nagmula sa Rosang bulaklak na di malirip ang halaga
 38. Inang Diyos na naging tore ni David
 39. Inang Diyos na naging tore ni Gareng
 40. Inang Diyos na susi ng mga kayamanan sa langit at lupa
 41. Inang Diyos na naging kaban ng dating Tipan
 42. Inang Diyos na pintuan ng langit
 43. Inang Diyos na dudurog sa ulo ng ahas (kasamaan)
 44. Inang Diyos na sakdalan ng mga taong makasalanan
 45. Inang Diyos na umaaliw sa mga nagdadalamhati
 46. Inang Diyos na kumakanlong sa mga maryolatro
 47. Inang Diyos ng mga anghel
 48. Inang Diyos ng mga buntala
 49. Inang Diyos ng mga patriarka
 50. Inang Diyos ng mga propeta
 51. Inang Diyos ng mga martir
 52. Inang Diyos ng lahat ng santo at santa
 53. Inang Diyos ng mga pinagpalang tinatakan
 54. Inang Diyos ng lahat ng mga nakikitang nilalang
 55. Inang Diyos ng lahat ng di nakikitang nilalang
 56. Inang Diyos ng mga nagdarasal ng Santo Rosaryo
 57. Inang Diyos na ipinaglihi na di nagmana sa salang orihinal … Tulungan Mo po kami
 58. Diyos Ama ng kapayapaan ... Pagpalain Mo po kami, Panginoon
 59. Diyos Anak na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Patawarin Mo po kami, Panginoon
 60. Diyos Ina na babalik muli upang hatulan ang mga buhay at mga patay … Kaawaan Mo po kami, Panginoon
 61. Tatlong Diyos na maghahari sa bagong langit at lupa ... Isama Mo po kami, Panginoon.
FOR MORE INFO: Please visit our site: www.marianeracatholicchurch.webs.com